Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid

Artikel 1 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3D2BUY, statutair gevestigd te gemeente Terneuzen, kantoorhoudende te 4538 AZ Terneuzen aan de Lange Reksestraat 19B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64356418, hierna te noemen de gebruiker.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

4. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de wederpartij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de wederpartij buiten toepassing.

 

Offertes

Artikel 2
1. Alle offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De offerte is gedurende een periode van drie maanden geldig. Na voormelde periode komt het aanbod van de gebruiker als vermeld in de offerte te vervallen.

3. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien de gebruiker schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te accepteren. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden. 

4. De door of vanwege de gebruiker bij de offerte verstrekte tekeningen, modellen, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectie en dergelijke, blijven eigendom van de gebruiker en dienen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst door de wederpartij terstond geretourneerd te worden. De gebruiker behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor.

5. Deze stukken door of vanwege de gebruiker verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

6. De door de wederpartij ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospectie en dergelijke, worden door de gebruiker niet teruggegeven of bewaard.

7. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

8. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

9. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de gebruiker ingesteld worden.

 

Prijs en prijsaanpassing

Artikel 3 

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.

2. De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

3. De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.

4. De gebruiker ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan vijftien procent (15%) op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.

6. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventuele vervoers- of emballagekosten.

Levering en risico

Artikel 4
1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de opdrachtbevestiging vermeld is. Indien in de opdrachtbevestiging geen plaats of tijdstip van levering vermeld is, of indien de opdrachtbevestiging ontbreekt, vindt levering plaats binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst af fabriek. De termijn waarbinnen de levering dient te geschieden vangt aan op het moment waarop de gebruiker over alle voor de levering of voor de vervaardiging en transport van het te leveren goed noodzakelijke gegevens, vergunningen, instructies, documenten, ontheffingen, toewijzingen en leveranties beschikt.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft de gebruiker het recht de door haar te leveren goederen in fasen te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.

3. De gebruiker behoudt zich het recht voor de door haar te leveren goederen geheel of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren.

4. De wederpartij is verplicht de goederen die hij (op afroep) heeft besteld, af te nemen binnen twee weken na de dagtekening van de orderbevestiging.

5. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker het recht de goederen vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op een door de gebruiker vast te stellen plaats. De gebruiker heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 15% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

6. Indien de goederen binnen een maand na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen.

7. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

8. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

9. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.

10. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

11. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve levering.

12. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval tevens begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.


Reclames

Artikel 5

1. De wederpartij dient zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken binnen 14 dagen na ontvangst van de producten c.q. de verrichte dienst schriftelijk en beargumenteerd aan de gebruiker kenbaar te maken. De wederpartij ontvangt hierop doorgaans binnen een termijn van 14 dagen een reactie van de gebruiker.

2. Indien voormelde reclames niet binnen de in lid 1 gestelde termijn aan de gebruiker schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

3. Ingeval van terechte reclame, hetgeen blijkt uit een schriftelijke toestemming van de gebruiker aan de wederpartij, zal de gebruiker in de gelegenheid worden gesteld herstelwerkzaamheden te verrichten c.q. het product opnieuw te leveren/repareren.

4. Indien de gebruiker en de wederpartij besluiten dat het geleverde goed retour moet worden gezonden (aan de gebruiker), zijn deze retourzendingen zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Emballage

Artikel 6
De emballage blijft eigendom van de gebruiker. De wederpartij dient deze emballage als een goed huisvader te beheren.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7
1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de gebruiker betreffende: a. de krachtens deze overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken; b. krachtens deze overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden; c. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst.

2. Indien de gebruiker vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.

3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de wederpartij, behoudt de gebruiker indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de gebruiker op de wederpartij. Met deze zekerheidsstelling is tevens goederenrechtelijke werking beoogd als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.

5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven. In ieder geval verplicht de wederpartij zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen calamiteiten en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen.

6. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij verplicht, het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.

7. De gebruiker heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens de gebruiker in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de gebruiker in betalingsmoeilijkheden verkeert.

8. De wederpartij verleent de gebruiker nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door de gebruiker aan te wijzen derde indien de gebruiker het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

 

Garantie

Artikel 8
1. De gebruiker garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van het geleverde voor een periode van één jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering, en uitsluitend indien de wederpartij aantoont dat het gebrek in het geleverde veroorzaakt is door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door de gebruiker.

2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.

3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:

a. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;

b. ondeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;

c. slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor de gebruiker voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;

d. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn;

e. het naleven van enig overheidsvoorschrift.

 

4. Indien de wederpartij aan het geleverde wijzigingen heeft aangebracht, dan wel het geleverde gebruikt, be- of verwerkt anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de goederen geleverd zijn dan wel het geleverde niet door een door de gebruiker geautoriseerde dealer gerepareerd is, vervalt de garantie.

5. Indien en voor zover ten aanzien van het geleverde een leverancier jegens de gebruiker tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantie verleend door de gebruiker nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

6. De gebruiker heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. Zij kan, naar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de prijs.

7. Elke aanspraak op garantie vervalt indien door de wederpartij niet een garantiebewijs wordt overgelegd dat is gedateerd en ondertekend door de gebruiker. De gebruiker verstrekt het hiervoor bedoelde garantiebewijs bij de levering.

8. Indien de gebruiker overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het geleverde of tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de koopsom, kan zij het voordeel van het tijdelijke gebruik door de wederpartij verrekenen.

9. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het leveren van nieuwe onderdelen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn de kosten van arbeid.

10. Door vervanging of herstel van het geleverde krachtens deze garantiebepalingen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd.

11. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor haar uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen is de gebruiker niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.

12. Iedere aansprakelijkheid jegens de wederpartij ter zake van een gebrekkige levering is ten allen tijde beperkt tot de hierboven weergegeven garantieverplichtingen.


Aansprakelijkheid

Artikel 9 

1. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.

2. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de betreffende levering dan wel het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met de gebruiker zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen en reputatieschade.

4. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij. 5. De wederpartij is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de gebruiker.

 

Overmacht 

Artikel 10
1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten.

2. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de gebruiker of in de onderneming van een derde van wie de gebruiker goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.

3. Onder oorzaken die de gebruiker niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen.

4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de gebruiker ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

Betaling

Artikel 11
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen dertig dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de gebruiker of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.

2. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim en heeft de gebruiker zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wederpartij de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) vermeerderd met een procentpunt op jaarbasis vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de gebruiker toekomen.

3. Alle kosten, welke voor de gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de gebruiker en de wederpartij gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

5. De gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de begrote prijs te verlangen.

6. De wederpartij is gehouden op eerste vordering van de gebruiker zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de wederpartij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de gebruiker schuldig mocht zijn.

7. De gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de wederpartij op de gebruiker te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de wederpartij van de gebruiker.

8. De gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens de gebruiker is nagekomen. 

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 12 

1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, alsmede enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

2. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.